Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

İşletme Mesleki Eğitim (İME) ÖĞRENCİ REHBERİ

 

1. Genel Çerçeve: İşletmede Mesleki Eğitim (İME) dersi, fakültemize bağlı bölüm müfredatlarında sekizinci yarıyıl ve sonrasında alınması gereken zorunlu bir derstir. Bu ders, öğrencilere edindikleri teorik bilgileri iş hayatına aktararak, iş dünyasına uyum sağlamak için gerekli mesleki ve sosyal becerileri kazandırmayı hedefler. İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Uygulaması, 20 Eylül 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında yapılan bir toplantı sonucunda, "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun’un 19. Maddesi" uyarınca başlatılmıştır. Üniversitemizin İME Yönergesi ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen genel çerçeve doğrultusunda, 17/06/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 31514 sayılı Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmış ve 2018 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz Senatosunun 18.05.2022 tarih ve 2022/09-07 sayılı kararı ile kabul edilen Uygulamalı Eğitimler Yönergesine bağlı olarak devam etmektedir.

2. Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonları (BUYEK): İlgili komisyonların her öğrenci tarafından bilinmesi gerekmektedir. Mesleki eğitimin yapılacağı kuruma onaylatılması gereken başvuru formunda (BUYEK) başkan ve üye isimleri öğrenci tarafından doldurulmalıdır. Her bölüm için Uygulamalı Eğitimler Komisyonu (BUYEK) tarafından başvuruları kabul edilen öğrenciler İME dersini alabilirler. Bölümlere ait (BUYEK) başkan ve üyeleri aşağıda verilmiştir.

 

(Finans ve Bankacılık) Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu (BUYEK)

KOMİSYON BAŞKANI

Prof. Dr. Nesrin ADA 

ÜYE

 

ÜYE

 

ÜYE 

 

(Lojistik Yönetimi)  Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu (BUYEK)

KOMİSYON BAŞKANI

Doç. Dr. Mesut ATASEVER 

ÜYE

 

ÜYE

 

ÜYE 

 

(Muhasebe ve Finans Yönetimi) Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu (BUYEK)

KOMİSYON BAŞKANI

Doç. Dr. İncilay ERDURU 

ÜYE

 

ÜYE

 

ÜYE 

 

(Uluslararası Ticaret ve Finansman) Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu (BUYEK)

KOMİSYON BAŞKANI

Doç. Dr. Hakan BOZ

ÜYE

 

ÜYE

 

ÜYE 

 

 

3. İME İşleyişi ve Bazı Şartlar (Çok Önemli***) Öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitim (İME) dersi için işletme seçimi konusunda bireysel sorumluluk taşımalıdır. İME, ilgili dönemde 14 hafta boyunca kesintisiz ve tam zamanlı olarak işletme ortamında gerçekleştirilen, % 80 devam zorunluluğu olan bir derstir. Bu sebeple, öğrencilerin İME dersini alabilmeleri için aynı dönemde devam etmeleri gereken başka ders veya dersler olmamalıdır. İlgili dönemde devam zorunluluğu olmayan derslerden 30 AKTS olan İME ile birlikte toplamda 45 AKTS'ye kadar ders alabilirler.

4. İME Takip Süreci: İş yerinde öğrencinin yapacağı faaliyetler hem Sorumlu Öğretim Elemanı hem de İşletme Eğitim Yetkilisi tarafından takip edilir. Öğrencinin İME Sorumlu Öğretim Elemanı firmayı dönem içerisinde en az iki kez ziyaret eder. Öğrenci dönem içinde ve sonunda İME Sorumlu Öğretim Elemanını bilgilendirmek ve rapor sunmak zorundadır. İME öğrenci bilgi sisteminde tanımlamış bir derstir ve Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi kapsamında uygulanmaktadır.

5. İME Başvuru Yol Haritası: Öncelikle, fakültemizin akademik takvime uygun şekilde hazırladığı İME takvimi dikkatle incelenmelidir. Takvimin linki buradadır. Başvuru yapılabilecek günler içinde 5 temel belge öğrenci tarafından hazırlanmalıdır. Bu belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgelerden bazıları öğrenci tarafından ıslak imzalı şekilde taratılıp OBS üzerinden yüklenmelidir. Yüklenilmesi gereken belgeler konusunda sistem sizi yönlendirecektir. Sistem linki

  * Başvuru ve Kabul Formu

  * Sözleşme

  * Sağlık Hizmeti Beyan ve Taahhütnamesi

  * Müstehaklık Belgesi (E-Devletten alınacaktır)

  * İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası (https://bilgeis.net/ vb. sitelerden on-line olarak alınabilir)

 

Bu 5 belge sisteme yüklendikten sonra ıslak imzalı şekilde Uygulamalı Bilimler Fakültesine teslim edilmelidir. Öğrencinin OBS üzerinden başvurması sonunda;

BUYEK başkanı veya başkanın görevlendirdiği BUYEK üyesi kendisine tanımlanan sisteme giriş yaparak öğrencinin başvurusunu inceler ve uygun bulursa OBS sistemi üzerinden işletme yetkilisinin e-posta adresine link ve şifre gönderilmesini sağlar. İşletme yetkilisi gelen linki tıklayıp şifresini girer. Öğrencinin yüklediği belgeleri kontrol eder ve uygun bulursa onaylar. Bu onaydan sonra BUYEK başkanı veya üyesi OBS üzerinden son kontrollerini yapar ve uygun bulursa öğrencinin başvurusunu kabul eder. Bu şekilde öğrencinin İME süreci resmen başlamış olur.

İME başladıktan sonra öğrenci için esasen kendi bölümünden olmak üzere BUYEK başkanı tarafından “sorumlu öğretim elemanı” belirlenir. Öğrencinin sürekli irtibat halinde olması gereken tek kişi sorumlu öğretim elemanıdır. Öğrenci tüm işlerini sorumlu öğretim elemanı ile yürütür.

NOT: Öğrencinin dikkat etmesi gereken en önemli konuların başında izin ve rapor konusu gelmektedir. Öğrenci izin ve rapor konularında sorumlu öğretim elamanı ile günlük irtibat halinde olmalıdır. İzin veya rapor aldığında mutlaka ilgili evrakı göndermelidir. Eğer bu konuda gerekli hassasiyet gösterilmezse öğrencinin İME süreci başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu konudaki sorumluluk öğrencimize aittir.

 

İME bir ders olduğu için öğrenci vize döneminde OBS üzerinden mutlaka ara rapor doldurmalıdır. Bu yapılmazsa öğrenci vizeye girmemiş sayılır. Bunun yanında Fakülte sitesine yüklenilen ara rapor formunu da doldurması kendisinden istenebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Bu durum BUYEK’in kararına göre belirlenecektir. Bu süre içierisinde işletme yetkilisi ara değerlendirme formunu doldurup sorumlu öğretim elemanına göndermelidir.

 

İME sonunda yani final döneminde yine öğrenci uygulama raporunu da OBS üzerinden doldurmalıdır. Uygulama raporu İME sürecinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. İşletme yetkilisi final dönemi değerlendirme formunu doldurmalı ve sorumlu öğretim elemanına göndermelidir.

 

6. Önemli Sorular ve Cevapları: Sevgili öğrenciler; IME sürecinde sizin için en önemli dokuman yukarıda da belirttiğimiz gibi Uşak Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi dir. Birçok sorunuza cevap bulabileceğinizden emin olunuz. Ancak uygulamaya dair farklı konularda farklı sorunların da yaşanabileceğini öngördüğümüz için bazı soru ve cevapları rehberin içine dâhil ettik. Sonuç olarak bu rehberde de ifade edilmeyen bir durumla karşılaşırsanız “sorumlu öğretim elemanı” ile irtibat halinde kalmanızı önemle rica ediyoruz.

 

**İME dersinde devamsızlık yapabilir miyim?

İzin veya raporunuz yoksa devamsızlık yapamazsınız. İzin veya raporunuz olması durumunda %20 devamsızlık hakkınız vardır. Öğrenci devamsızlıktan kalmışsa ve işletmeye hala devam ediyorsa sigortası ödenir. Sağlık raporu olan günler devamsızlıktan sayılır.

NOT ÖNEMLİ Öğrenci sağlık raporu alması durumunda, raporun birer kopyasını işletme eğitim yetkilisi ve sorumlu öğretim elemanına en geç 3 gün içinde ulaştırmakla ve aynı gün içinde OBS’ye yüklemekle yükümlüdür. 

**Uşak ili dışında da ya da yurt dışında İşletmelerde Mesleki Eğitim yapabilir miyim?

Evet. Uygulamalı Eğitimler Yönergesi Madde 24’e göre:

(1) Öğrenciler, öğretim programlarını aksatmayacak şekilde, ders çizelgelerinde yer alan İME/staj uygulamalarını BUYEK uygun görüşüne binaen yurt dışında yapabilirler.

(2) İME/stajını yurt dışında tamamlayan öğrenciler, uygulamalı eğitim çalışmalarına ilişkin belgelerini ve uygulamalı eğitim dosyalarını ilgili BUYEK’e teslim eder. Bu kapsamdaki uygulamalı eğitimlere ilişkin ölçme ve değerlendirme işlemleri, bu Yönergenin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülür.

(3) Yurt dışında uygulamalı eğitim yapacak öğrencilerin sigortalanması amacıyla sigortacılık alanında faaliyet gösteren yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlara ödenecek primler Üniversite tarafından karşılanmaz.

 

**İşletmelerde Mesleki Eğitim yaparken ücret alacak mıyım?

İşletmelerde Mesleki Eğitim süresince ödenecek ücret, ilgili mevzuat çerçevesinde öğrenci ve işletme yetkilisi tarafından belirlenir. İşletme Yetkilisi ve öğrenci arasındaki mali ilişkilerde, Üniversite taraf değildir.

**Sigortam olacak mı?

3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca İME yapan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek primler, 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Üniversite tarafından karşılanır.

**İşletmelerde Mesleki Eğitim yaparken işletmemi değiştirebilir miyim?

Mücbir sebeplerle IME yapılan işletme değiştirilebilir. Bunların dışında öğrenci veya işletmenin başvurusu sonucunda değerlendirme yapılarak BUYEK onayıyla gerçekleştirilir. Öğrenci IME yapacağı yeni işletmeyi kendisi bulur. Uygulamalı Eğitimler Yönergesi Madde 23’e göre:

(1) Öğrenci, uygulamalı eğitime başladıktan sonra BUYEK uygun görüşü ile işletme değişikliği yapabilir.

** Öğrenci herhangi bir nedenden dolayı devamsızlık yaparsa işletme fesih işlemi yapabilir mi ?

Sözleşme, Öğrenci, İşletme ve İİBF dekanlığı arasında düzenlenir ve taraflarca okunup ıslak imzalı olarak onaylanır. Taraflar Sözleşme şartlarına uymakla yükümlüdür. Şartlara uyulmazsa işletme veya öğrenci tarafından sorumlu öğretim elemanının bilgisi dahilinde sözleşme feshedilebilir. Öğrenci yeni işletmeye başlamazsa sigortası iptal edilir. Mazeretsiz olarak 3 gün üst üste İME’ye devam etmeyenler veya devamsızlık sınırını aşanlar, İME’den başarısız sayılırlar.

**İME dersi için değerlendirme nasıl yapılır ?

İME başarı değerlendirmesi, İşletme eğitim yetkilisi ve sorumlu Öğretim Elemanı tarafından 100 (yüz) puan üzerinden yapılır. İşletmelerde Mesleki Eğitimde öğrencinin ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu, öğrenciden sorumlu Öğretim Elemanı değerlendirme notunun %50’si ve İşletme Eğitim Yetkilisi değerlendirme notunun %50’si toplamından oluşur. Öğrencinin İME’den başarılı olabilmesi için en az 70 ortalamaya sahip olması gerekir. Vize – Final oranları %40-%60 olarak belirlenir. Dersin değerlendirmesinde mutlak sistem uygulanır. Değerlendirme sonucunda vize ve final ortalaması 70’in altında olan öğrenciler  İME dersinden başarısız kabul edilir ve bütünleme ve tek ders sınavına giremezler.  Raporlama eksikliği nedeniyle başarısız olanlar ise bütünleme ve tek ders sınavına girebilir. İME’nin devam koşulunu yerine getirip başarısız olan öğrenciler,  dersi devam şartı ile tekrar eder.

**Yaz tatilinde İşletmelerde Mesleki Eğitim yapabilir miyim?

İşletmelerde Mesleki Eğitim dönemlik bir ders olduğu için sadece bahar yarıyılında açılır ve sadece akademik takvimde belirtilen öğretim dönemleri içerisinde yapılabilir. Ancak BUYEK ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülmesi durumunda dersin Güz döneminde de açılabilmesi mümkündür.

** İş kazası olursa ne yapılır?

İş kazası durumunda işletme eğitim yetkilisi sorumlu öğretim elemanına hemen bilgi vererek  SGK iş kazası yetkilisi olarak Fakülte Sekreteri 3 iş gününde sisteme giriş yapar.

**Dijital ortamdaki yazışmalarda neye dikkat edilmeli?

Öğrencilerin İME ile ilgili dijital ortamdaki yazışmalarınızda mutlaka usak.edu.tr uzantılı e-posta adreslerini kullanması gereklidir. İşletmeler ise işyerine ait e-posta adreslerini kullanmalıdır.

** Mesai saatleri dışında İME yapılır mı?

İME mesai saatlerinde yapılır, mesai saatleri dışında İME yapılabilmesi için BUYEK’ten onay alınmalıdır. Pazar günleri İME yapılmaz.

7. İME ile İlgili Tüm Evraklar: Bu kısımda İME sürecinde kullanmanız gereken veya gerektiğinde kullanabileceğinizi tüm evraklar belirtilmiştir.

*İME Takvimi

* Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

* Sözleşme

* İşyerine Başvuru ve Kabul Formu

* Sağlık Hizmeti Beyan ve Taahhütnamesi

* Öğrenci Aylık Puantaj

* Ara Dönem Uygulama Raporu

* Dönem Sonu Uygulama Raporu

* Ara Dönem Değerlendirme Formu

* Dönem Sonu Değerlendirme Formu

* İzin Formu

* İşletme Sözleşme İptal Formu

* Öğrenci Sözleşme İptal Formu


Oluşturma: 13 Şubat 2024